QCVN 6-1:2010/BYT - Nước tinh khiết, nước uống đóng bình, nước suối